Bhai Hindveer Singh

Year of Birth: November 1947

Address: Available On Request.....

Father: Sardar Shabeg Singh Ji

Mother: Bibi Gurmej Kaur Ji

Wife: Bibi Tejinder Kaur Ji

Children: Charanjit Kaur, Karamjit Kaur

Brothers/Sisters: Harnek Singh, Balwant Singh, Nachattar Singh

Affiliation: Damdami Taksal

Martyrdom: 5-6 June 1984, Darbar Sahib, Amritsar

logo