Bhai Bagga Singh

Year of Birth: 1950

Address: Available On Request.....

Father: Sardar Puran Singh Ji

Mother: Bibi Dato Kaur Ji

Brother/Sister: Jasvir Kaur, Simran Kaur, Narinder Kaur, Skattar Singh, Kabal Singh, Jagir Singh

Affiliation: Kar Seva Baba Kharak Singh Birr Baba Budha Ji

Martyrdom: 5-6 June 1984, Darbar Sahib, Amritsar

logo