Bhai Major Singh

Year of Birth: 4 June 1965

Address: Available On Request.....

Father: Sardar Parkash Singh Ji

Mother: Bibi Parkash Kaur Ji

Brother/Sister: Karam Singh, Dilbag Singh, Jasvir Singh, Manjit Kaur, Balkir Kaur

Affiliation: Damdami Taksal

Martyrdom: 5-6 June 1984, Darbar Sahib, Amritsar

logo